สารบัญ

ลำดับที่ รายพระนาม/รายนาม ดำรงดำแหน่งเมื่อ
 มทบ.๒
 ๑ พล.ต.พระยาพิชัยณรงค์สงคราม (ทองดี  จารุทัต)  พ.ศ.๒๔๖๔ - ๒๔๖๗ 
พล.ต.พระยาวรเดชศักดาวุธ พ.ศ.๒๔๖๗ - ๒๔๗๐
พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๓
พ.ศ.๒๔๗๓ - ๒๔๗๕
พ.อ.หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๔๗๖
พ.อ.พระประยุทธอรยัน พ.ศ.๒๔๗๖
๗  พ.อ.พระศรีราชสงคราม พ.ศ.๒๔๗๖ - ๒๔๗๗
๘  พ.อ.พระพินิจ  เสนาการ พ.ศ.๒๔๗๗
๙  พ.อ.สฤษดิ์  ยุทธศิลป์ พ.ศ.๒๔๗๗ - ๒๔๗๙
๑๐  พ.อ.หลวงรวบรัตสุบัตรพล พ.ศ.๒๔๗๙
๑๑  พล.ต.หลวงไพรีระย่อเดช พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๔๘๗
๑๒  พล.ต.หม่อมหลวง จวง เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๘๘
๑๓  พล.ต.หลวงสุทธิสารรณกร พ.ศ.๒๔๘๘ - ๒๔๙๐
๑๔  พล.ต.หลวงจุลยุทธยรรยงค์ พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๒
๑๕  พล.ต.ครวญ   สุทธานินทร์ พ.ศ.๒๔๙๒ - ๒๔๙๓
๑๖  พล.ต.ผ่อง   บุญสม พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๕
๑๗  พล.ต.ชลอ  จารุกลัส พ.ศ.๒๔๙๕ - ๒๕๐๐
๑๘  พล.ต.บุญชิด   ผดุงผล พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๔
๑๙ พล.ต.กระแสร์   เสนาพลสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๐๖
๒๐ พล.ต.สว่าง  กาญจเสถียน พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๗
๒๑ พล.ต.สอาด   ศิริรักษ์ พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๐๘
๒๒ พล.ต.เชิดชัย  ทองสิงห์ พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๑๔
๒๓ พล.ต.เทศ         ยศไกร พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๘
๒๔ พล.ต.กมล        ภู่อารีย์ พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๑
๒๕ พล.ต.จรูญ        ขาวเทียมสังข์ พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๔
๒๖ พล.ต.จรวย  วงศ์สายันต์ พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๖
๒๗ พล.ต.คำรณ  กาญจนาคม พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
๒๘ พล.ต.แผ้ว    แผ้วพิษากุล พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๐
๒๙ พล.ต.การุณ   ฉายเหมือนวงศ์ พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๓
 มทบ.๑๒
๓๐ พล.ต.อำนาจ   บุรินทรามาตย์ พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕
๓๑ พล.ต.สัมพันธ์   บุญกังวาล พ.ศ.๒๕๓๕
๓๒ พล.ต.สนอง   ศุภประเสริฐ พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
๓๓ พล.ต.สุรพงษ์   สินธุวงศานนท์ พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙
๓๔ พล.ต.พรชัย   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ.๒๕๓๙ -  ๒๕๔๐
๓๕ พล.ต.วิรุณ   อุดมสุข พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๓
๓๖ พล.ต.สุธน    กลิ่นอดุง พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๖
๓๗ พล.ต.อิสระ   วัชระประทีป พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
๓๘ พล.ต.ปริญญา   สมสุวรรณ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
๓๙ พล.ต.จรินทร์   วงษ์ประกอบ พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
๔๐ พล.ต.วิชิต   ศรีประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
๔๑ พล.ต.สุรพันธ์ พวงเพ็ชร พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
๔๒ พล.ต.ประสงค์ ฟักสังข์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
๔๓ พล.ต.ถกลเกียรติ นวลยง พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 
๔๔ พล.ต.สิทธิพล   ชินสำราญ  พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  
๕๕ พล.ต.ประวิตร ฉายะบุตร พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
๕๖ พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
๕๗ พล.ต.ชัยวัฒน์   บุญธรรมเจริญ ปัจจุบัน