เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 0900 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ มทบ.12 จำกัด ได้เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์  โดยจะรายงานผลการปฎิบัติให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 

    เมื่อวันที่ 24 เมย.61 เวลา 1330 น. สหกรณ์ประชุม ประจำเดือน เม.ย.61 โดย พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการ ชุดที่ 34, ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ,คุณธีรวุฒิ มิสิกพันธ์ ผู้แทน สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวทุกๆ ท่านสหกรณ์ขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะตามมติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และตามมติที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอค่ะ 

วันที่ 30 มี.ค.61 พ.อ.เอกรัติ เมธาวัฒนานันท์ เลขานุการ และ พ.อ.หญิง ระเบียบ จุลกทัพพะ ผู้จัดการฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.61 เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 3/2561 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1  ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 

  พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในวันที่ 26 ก.พ.61 เนื่องจากเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน จ.ปราจีนบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ มทบ.12 จำกัด ได้รับเกียรติบัตรในการประเมินมาตรฐานในระดับดีเลิศขอบพระคุณท่าน พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์ ประธานกรรมการ  ที่ส่งเสริมและให้คำแนะนำดีๆจนสหกรณ์ประสพผลสำเร็จในวันนี้ค่ะ และขอบคุณมวลสมาชิกทุกๆท่านเช่นกันค่ะ🎶🎶🎶