165589       เมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 พ.อ.หญิง ระเบียบ  จุลกทัพพะ ผู้จัดการ   เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข็มแข็ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีและจะสรุปผลการประชุมรับฟังในข้อสำคัญรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบต่อไปค่ะ

 165490      เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น. พ.ต.บุญยืน ฯ และ ร.ท.อนุชา ฯ อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะสรุปผลการประชุมรับฟังในข้อสำคัญรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบต่อไป 

24สค.ประชม ๑๘๐๘๒๗ 0008   วันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61 สหกรณ์ประชุม ประจำเดือน ส.ค.61 โดย พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์  เป็น ประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34, ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวทุกๆ ท่าน มติที่ประชุม  คณะกรรมการดำเนินการรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์  และมติที่ประชุม  คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ พร้อมทั้งมอบทุนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 

     เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 0900 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ มทบ.12 จำกัด ได้เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์  โดยจะรายงานผลการปฎิบัติให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 

    วันที่ 30 มี.ค.61 พ.อ.เอกรัติ เมธาวัฒนานันท์ เลขานุการ และ พ.อ.หญิง ระเบียบ จุลกทัพพะ ผู้จัดการฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.61 เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 3/2561 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1  ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 

   พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในวันที่ 26 ก.พ.61 เนื่องจากเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน จ.ปราจีนบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ มทบ.12 จำกัด ได้รับเกียรติบัตรในการประเมินมาตรฐานในระดับดีเลิศขอบพระคุณท่าน พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์ ประธานกรรมการ  ที่ส่งเสริมและให้คำแนะนำดีๆจนสหกรณ์ประสพผลสำเร็จในวันนี้ค่ะ และขอบคุณมวลสมาชิกทุกๆท่านเช่นกันค่ะ???